Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor een lidmaatschap van Joggingclub Runners Evergem, met als verenigingsadres Oostveld 8/B, 9940 Sleidinge, hierna DE CLUB of RUNNERS EVERGEM genoemd.

Voor al uw vragen is GERALD MONTEYNE, voorzitter, uw aanspreekpunt. Deze kan u bereiken door te mailen naar info@runnersevergem.be

Inschrijving

Het lid verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het lidmaatschap.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het lidgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

In geval van niet-deelname aan de activiteiten waarvoor u betaald heeft, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het lidgeld en eventuele extra’s.

Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Betaling

Het lid dient steeds voorafgaande aan de eerste activiteit (gratis eerste proefactiviteit niet inbegrepen), het volledige bedrag van de inschrijving (lidgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem (indien van toepassing) of via overschrijving.

DE CLUB meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal of andere technische mankementen kunnen dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

Gezond & veilig sporten

Deelnemen aan de door DE CLUB georganiseerde activiteiten vereist een goede gezondheid. De organisatie beveelt daarom voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. Bij inschrijving verklaart het lid te voldoen aan deze voorwaarde. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Door uw deelname aan de door DE CLUB georganiseerde activiteiten verklaart u zich akkoord met eventueel gebruik van beeldmateriaal van uw deelname op het event of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van DE CLUB en haar activiteiten, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Het lid verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment tijden het lidmaatschap zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip bevestigd aan het borstnummer ter bewijs van deelname dat elke deelnemer op zich moet dragen. Het lid verleent de toestemming aan DE CLUB om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.

Het lid verleent toestemming aan DE CLUB zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via eventuele mobiele applicaties.

Details en bijzonderheden: zie onze aparte privacy policy.

Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. DE CLUB zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan het lid worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.